+ 31 (0)6 53 175 904 broekhuizen@opp-vrij.nl

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Artikel 1

Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van het onderzoek en/of de behandeling worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de psycholoog gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 3

De psycholoog stuurt binnen zevendagen na de onderzoeks- en/of behandelings-datum een factuur naar de cliënt.

Artikel 4

De door de psycholoog aan de cliënt gedeclareerde kosten voor het onderzoek en/of de behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 5

Indien door de cliënt aan de psycholoog machtiging is verleend tot bankincasso, dan wordt hiervan eerst op zeven dagen na de factuurdatum gebruikt gemaakt.

Artikel 6

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, of indien binnen zeven dagen na de onder art.5 bedoelde handeling geen betaling is ontvangen, is de cliënt in verzuim.

Artikel 7

Bij niet betaling binnen 30 dagen na factuurdatum zal de psycholoog de cliënt eerst een kosteloze betalingsherinnering sturen, waarin hij de cliënt nog twee weken de kans geeft om te betalen zonder extra kosten. In deze brief waarschuwt de psycholoog de cliënt uitdrukkelijk dat na twee weken incassokosten worden berekend, met vermelding van hoe hoog deze kosten zijn.

Artikel 8

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incasso maatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 9

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op maximaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,-*.

(*Praktijk VRIJ hanteert de voorwaarden zoals neergelegd in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke  incassokosten per 1 juli 2012*).

Ontdek meer over...

No Show

Lees meer over no show bij Praktijk VRIJ

Betalingsvoorwaarden

Lees meer over de betalingsvoorwaarden bij Praktijk VRIJ

Klachten

Lees meer over de klachtenregeling bij Praktijk VRIJ

Kosten

Lees meer over de kosten bij Praktijk VRIJ